Nabór wniosków na projekty w zakresie: – usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w lokalnej społeczności i/lub – mieszkań wspomaganych.
UWAGA: Konkurs nie obejmuje wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Instytucją Organizującą Konkurs jest…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl