OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 2/2021
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski
Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl