Ogłoszenie konkursu nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja  Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl