Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-002/22 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,Działania X.3…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl