Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza (05.10.2015 r.) nabór nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości” – Poddziałanie VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl