2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (26)

Ministerstwo Sprawiedliwości, Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), wzywa Prokuraturę Krajową do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. Przygotowanie i...