4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury (10)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schematu: Wsparcie wojewódzkich instytucji kultury (konkurs Nr… ...

2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji (4)

Ministerstwo Edukacji Narodowej wezwało 26 marca 2020 r. do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pt.: „Wzmocnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprzez wsparcie ministrów właściwych” realizowanego w ramach Działania 2.13...