Wojewódzki Urząd Pracy Nabór nr RPPK.08.06.00-IP.01-18-001/15
Wniosek o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.6 –…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl