Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie 2.3.3 „Umiędzynarodowienie krajowych klastrów kluczowych” Programu Operacyjnego Inteligentny…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl