Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytucja Wdrażająca dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie dla: Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl