Konkurs nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-025/15 dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.3 – ZIT AJ Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl