Konkurs nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-026/15  dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 10.1.4 – ZIT AW Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl