Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji I nabór wniosków o…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl