Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty RPMA.09.02.01-IP.01-14-012/15 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl