Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – projekt grantowy (konkurs Nr…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl