Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.08.02.00-IP02-14-001/15 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl