Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałanie 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AJ.
Nabór w trybie konkursowym…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl