Nabór w trybie konkursowym wniosków na projekty, których celem jest zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu.
Konkurs nr RPDS.04.03.04-IP.03-02-035/15dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl