NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach
Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”
w ramach I osi priorytetowej: Wsparcie…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl