Konkurs uzupełniający nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15 ogłaszany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl