Konkurs nr RPDS.08.05.00-IZ.00-02-028/15 dla Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych dla Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Instytucją Organizującą Konkurs (IOK)…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl