Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl