Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
jako Instytucja Wdrażająca
Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działając na podstawie Umowy z Ministerstwem Gospodarki
ogłasza konkurs w ramach
działania…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl