Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl