Konkurs nr RPDS.10.02.03-IZ.00-02-055/16dla Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.3 – ZIT AJ Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl