Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16.
Szczegółowe…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl