Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-014/16 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu,Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieżyPoddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl