Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-015/16 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu,Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.Regionalnego Programu Operacyjnego…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl