Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wzywa w trybie pozakonkursowym powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 
Oś priorytetowa I Osoby młode…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl