Ogłoszenie o konkursie numer w ramach Osi priorytetowej dla Działania III: Drogi, Poddziałania III.2.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl