Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl