Nabór w trybie konkursowym wniosków na projekty, których celem jest ulepszenie warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej. Konkurs nr RPDS.07.01.04-IP.03-02-076/16dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna,…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl