Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-004/16 wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII – Regionalny rynek…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl