NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl