Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX –…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl