Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3. Aktywność eksportowa RPO WP 2014-2020 (RPPM.02.03.00-IZ.00-22-001/16).Przedmiotem konkursu jest udzielenie…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl