Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/16 w ramach:
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”
Działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Poddziałania IX.1.1…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl