Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa  6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną – konkursy horyzontalne. 
Przez konkurs…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl