Konkurs nr RPDS.08.06.00-IZ.00-02-121/16 ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działaniu 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP. 
Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Instytucja…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl