Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
jako Instytucja Wdrażająca
Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
działając na…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl