Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo – Poddziałanie 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF.
Nabór w trybie konkursowym – dla…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl