Nabór w trybie konkursowym wniosków na projekty, których celem jest ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych.Konkurs nr RPDS.03.04.04-IP.03-02-131/16dotyczy projektów w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl