Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa:
Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – konkurs horyzontalny – nabór na…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl