Na podstawie artykułu 48 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, oraz na podstawie  Wytycznych w zakresie trybu wyborów projektów na lata 2014-2020, Rozdział…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl