Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl