Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl