Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca  Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wzywa Lokalne Grupy Działania, dla których jako fundusz wiodący wskazano Europejski Fundusz Społeczny, do złożenia wniosku o…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl