Nabór w trybie konkursowym wniosków na projekty, których celem polepszenie warunków dla rozwoju MŚP. Konkurs nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-145/16, RPDS.01.03.04-IP.03-02-146/16 dotyczy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,  Działanie…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl