Konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/16 ogłaszany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej(Priorytet inwestycyjny: 9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl