Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 w ramach:  Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”Poddziałania VIII.3.3…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl