Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty nrRPMA.10.03.04-IP.01-14-023/16 w ramachOsi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych,…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl